site logo

Imprimis shuts down Texas plant, axes 8% of jobs