site logo

Sanofi pays $315 million to settle Lemtrada go-slow claims