Mylan biosimilar to stress test Amgen Neulasta franchise, analyst predicts